BIẾN DÒNG

Biến dòng đo lường KBM-13(Tỷ số biến dòng: 4000/5A)

Biến dòng đo lường KBM-13(Tỷ số biến dòng: 4000/5A)

Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ

Biến dòng Hở/Kẹp KBC-12 (MCT 800/5A,1000/5A CL.1 5VA)

Biến dòng Hở/Kẹp KBC-12 (MCT 800/5A,1000/5A CL.1 5VA)

Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%

Biến dòng Hở/Kẹp KBC-12 (MCT 600/5A,700/5A CL.1 5VA)

Biến dòng Hở/Kẹp KBC-12 (MCT 600/5A,700/5A CL.1 5VA)

Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%

Biến dòng Hở/Kẹp KBC-12 (MCT 400/5A,500/5A CL.1 5VA)

Biến dòng Hở/Kẹp KBC-12 (MCT 400/5A,500/5A CL.1 5VA)

Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%

Biến dòng Hở/Kẹp KBC-05 (MCT 1200/5A CL.1 5VA)

Biến dòng Hở/Kẹp KBC-05 (MCT 1200/5A CL.1 5VA)

Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%

Biến dòng Hở/Kẹp KBC-05 (MCT 450/5A,500/5A CL.1 5VA)

Biến dòng Hở/Kẹp KBC-05 (MCT 450/5A,500/5A CL.1 5VA)

Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%

Biến dòng Hở/Kẹp KBC-05 (MCT 300/5A,400/5A CL.1 5VA)

Biến dòng Hở/Kẹp KBC-05 (MCT 300/5A,400/5A CL.1 5VA)

Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%

Biến dòng Hở/Kẹp KBC-05 (MCT 200/5A,250/5A CL.1 5VA)

Biến dòng Hở/Kẹp KBC-05 (MCT 200/5A,250/5A CL.1 5VA)

Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%

Biến dòng Hở/Kẹp KBC-06 (MCT 750/5A,1500/5A CL.1 5VA)

Biến dòng Hở/Kẹp KBC-06 (MCT 750/5A,1500/5A CL.1 5VA)

Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%

Biến dòng Hở/Kẹp KBC-06 (MCT 1000/5A,1200/5A CL.1 5VA)

Biến dòng Hở/Kẹp KBC-06 (MCT 1000/5A,1200/5A CL.1 5VA)

Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%

Biến dòng Hở/Kẹp KBC-06 (MCT 600/5A,800/5A CL.1 5VA)

Biến dòng Hở/Kẹp KBC-06 (MCT 600/5A,800/5A CL.1 5VA)

Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%

Biến dòng Hở/Kẹp KBC-03 (MCT 750/5A,800/5A CL.3 5VA)

Biến dòng Hở/Kẹp KBC-03 (MCT 750/5A,800/5A CL.3 5VA)

Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%

Biến dòng Hở/Kẹp KBC-03 (MCT 400/5A,450/5A CL.3 5VA)

Biến dòng Hở/Kẹp KBC-03 (MCT 400/5A,450/5A CL.3 5VA)

Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%

Biến dòng Hở/Kẹp KBC-03 (MCT 300/5A,350/5A CL.3 5VA)

Biến dòng Hở/Kẹp KBC-03 (MCT 300/5A,350/5A CL.3 5VA)

Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%

Biến dòng Hở/Kẹp KBC-03 (MCT 200/5A,250/5A CL.3 5VA)

Biến dòng Hở/Kẹp KBC-03 (MCT 200/5A,250/5A CL.3 5VA)

Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%

Biến dòng Hở/Kẹp KBC-03 (MCT 150/5A,200/5A CL.3 5VA)

Biến dòng Hở/Kẹp KBC-03 (MCT 150/5A,200/5A CL.3 5VA)

Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%

Biến dòng Hở/Kẹp KBC-06 (MCT 450/5A,500/5A CL.1 5VA)

Biến dòng Hở/Kẹp KBC-06 (MCT 450/5A,500/5A CL.1 5VA)

Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%

Biến dòng Hở/Kẹp KBC-03 (MCT 120/5A CL.3 5VA)

Biến dòng Hở/Kẹp KBC-03 (MCT 120/5A CL.3 5VA)

Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%

Biến dòng đo lường KBF-73 ( Tỷ số biến dòng 1600/5A )

Biến dòng đo lường KBF-73 ( Tỷ số biến dòng 1600/5A )

Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%,Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT

Biến dòng đo lường KBF-73 ( Tỷ số biến dòng 1200/5A )

Biến dòng đo lường KBF-73 ( Tỷ số biến dòng 1200/5A )

Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%,Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT

Biến dòng đo lường KBF-73 ( Tỷ số biến dòng 1000/5A )

Biến dòng đo lường KBF-73 ( Tỷ số biến dòng 1000/5A )

Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%,Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT

Biến dòng đo lường KBF-03 (Tỷ số biến dòng: 150/5A; 200/5A)

Biến dòng đo lường KBF-03 (Tỷ số biến dòng: 150/5A; 200/5A)

Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%,Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT

Biến dòng đo lường KBF-63 (Tỷ số biến dòng:400/5A;450/5A;500/5A;600/5A;750/5A;800/5A;1000/5A;1200/5)

Biến dòng đo lường KBF-63 (Tỷ số biến dòng:400/5A;450/5A;500/5A;600/5A;750/5A;800/5A;1000/5A;1200/5)

Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%,Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT

Biến dòng đo lường KBF-63(Tỷ số biến dòng: 300/5A)

Biến dòng đo lường KBF-63(Tỷ số biến dòng: 300/5A)

Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%,Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT

Biến dòng đo lường KBF-43 (Tỷ số biến dòng :500/5A)

Biến dòng đo lường KBF-43 (Tỷ số biến dòng :500/5A)

Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%,Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT

Biến dòng đo lường KBF-43 (Tỷ số biến dòng: 200/5A; 250/5A; 300/5A, 350/5A; 400/5A)

Biến dòng đo lường KBF-43 (Tỷ số biến dòng: 200/5A; 250/5A; 300/5A, 350/5A; 400/5A)

Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%,Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT

Biến dòng đo lường KBF-23(Tỷ số biến dòng :	200/5A; 250/5A; 300/5A)

Biến dòng đo lường KBF-23(Tỷ số biến dòng : 200/5A; 250/5A; 300/5A)

Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%,Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT

Biến dòng đo lường KBF-23 (Tỷ số biến dòng: 	150/5A)

Biến dòng đo lường KBF-23 (Tỷ số biến dòng: 150/5A)

Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%,Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT

Biến dòng đo lường KBF-13S (Tỷ số biến dòng: 100/5A; 120/5A; 150/5A; 200/5A)

Biến dòng đo lường KBF-13S (Tỷ số biến dòng: 100/5A; 120/5A; 150/5A; 200/5A)

Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%,Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT
Biến dòng đo lường KBF-13S (Tỷ số biến dòng 	80/5A)

Biến dòng đo lường KBF-13S (Tỷ số biến dòng 80/5A)

Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%,Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT
Biến dòng đo lường KBF-13S (Tỷ số biến dòng :50/5A; 75/A)

Biến dòng đo lường KBF-13S (Tỷ số biến dòng :50/5A; 75/A)

Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%,Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT
Biến dòng đo lường KBF-13 (Tỷ số biến dòng :150/5A; 200/5A)

Biến dòng đo lường KBF-13 (Tỷ số biến dòng :150/5A; 200/5A)

Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%,Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT

Biến dòng đo lường KBF-13 (Tỷ số biến dòng: 120/5A; 150/5A, 200/5A)

Biến dòng đo lường KBF-13 (Tỷ số biến dòng: 120/5A; 150/5A, 200/5A)

Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%,Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT

Biến dòng đo lường KBF-13 (Tỷ số biến dòng :50/5A; 60/5A; 75/5A; 100/5A)

Biến dòng đo lường KBF-13 (Tỷ số biến dòng :50/5A; 60/5A; 75/5A; 100/5A)

Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%,Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT

Top

 0903570272 - 0902254598