BIẾN DÒNG 1 PHA TRÒN-KBJ

Biến dòng bảo vệ KBJ-10R 5000/5A

Biến dòng bảo vệ KBJ-10R 5000/5A

Biến dòng bảo vệ PCT 5000/5A CL.5P10 15VA Ø100 Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%,Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT

Biến dòng bảo vệ KBJ-10R 3000/5A

Biến dòng bảo vệ KBJ-10R 3000/5A

Biến dòng bảo vệ PCT 3000/5A CL.5P10 15VA Ø100 Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%,Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT

Biến dòng bảo vệ KBJ-10R 2500/5A

Biến dòng bảo vệ KBJ-10R 2500/5A

Biến dòng bảo vệ PCT 2500/5A CL.5P10 15VA Ø100 Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%,Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT

Biến dòng bảo vệ KBJ-10R 2000/5A

Biến dòng bảo vệ KBJ-10R 2000/5A

Biến dòng bảo vệ PCT 2000/5A CL.5P10 15VA Ø100 Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%,Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT

Biến dòng bảo vệ KBJ-10R 1600/5A

Biến dòng bảo vệ KBJ-10R 1600/5A

Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%,Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT

Biến dòng bảo vệ KBJ-10R 1500/5A

Biến dòng bảo vệ KBJ-10R 1500/5A

Biến dòng bảo vệ PCT 1500/5A CL.5P10 15VA Ø100 Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%,Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT

Biến dòng bảo vệ KBJ-10R 1200/5A

Biến dòng bảo vệ KBJ-10R 1200/5A

Biến dòng bảo vệ PCT 1200/5A CL.5P10 15VA Ø100 Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%,Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT

Biến dòng bảo vệ KBJ-10R 800/5A

Biến dòng bảo vệ KBJ-10R 800/5A

Biến dòng bảo vệ PCT 800/5A CL.5P10 5VA Ø100 Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%,Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT

Biến dòng bảo vệ KBJ-10R 750/5A

Biến dòng bảo vệ KBJ-10R 750/5A

Biến dòng bảo vệ PCT 750/5A CL.5P10 5VA Ø100 Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%,Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT

Biến dòng bảo vệ KBJ-10R 600/5A

Biến dòng bảo vệ KBJ-10R 600/5A

Biến dòng bảo vệ PCT 600/5A CL5P10 5VA Ø100 Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%,Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT

Biến dòng bảo vệ KBJ-10R 500/5A

Biến dòng bảo vệ KBJ-10R 500/5A

Biến dòng bảo vệ PCT 500/5A CL.5P10 5VA Ø100 Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%,Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT

Biến dòng đo lường KBJ-10 4000/5A

Biến dòng đo lường KBJ-10 4000/5A

Biến dòng đo lường MCT 4000/5A CL.1 40VA Ø100 Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%,Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT

Biến dòng đo lường KBJ-10 3000/5A

Biến dòng đo lường KBJ-10 3000/5A

Biến dòng đo lường MCT 3000/5A CL.1 40VA Ø100 Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%,Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT

Biến dòng đo lường KBJ-10 2500/5A

Biến dòng đo lường KBJ-10 2500/5A

Biến dòng đo lường MCT 2500/5A CL.1 40VA Ø100 Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%,Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT

Biến dòng đo lường KBJ-10 2000/5A

Biến dòng đo lường KBJ-10 2000/5A

Biến dòng đo lường MCT 2000/5A CL.1 40VA Ø100 Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%,Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT

Biến dòng đo lường KBJ-10 1600/5A

Biến dòng đo lường KBJ-10 1600/5A

Biến dòng đo lường MCT 1600/5A CL.1 40VA Ø100 Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%,Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT
Biến dòng đo lường KBJ-10 1500/5A

Biến dòng đo lường KBJ-10 1500/5A

Biến dòng đo lường MCT 1500/5A CL1 40VA Ø100 uất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%,Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT

Biến dòng đo lường KBJ-10 1200/5A

Biến dòng đo lường KBJ-10 1200/5A

Biến dòng đo lường MCT 1200/5A CL.1 40VA Ø100 Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%,Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT
Biến dòng đo lường KBJ-10 1200/5A

Biến dòng đo lường KBJ-10 1200/5A

Biến dòng đo lường MCT 1200/5A CL.1 40VA Ø100 Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%,Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT

Biến dòng đo lường KBJ-10 1000/5A

Biến dòng đo lường KBJ-10 1000/5A

Biến dòng đo lường MCT 1000/5A CL.1 15VA Ø100 Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%,Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT

Biến dòng đo lường KBJ-10 800/5A

Biến dòng đo lường KBJ-10 800/5A

Biến dòng đo lường MCT 800/5A CL.1 15VA Ø100 Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%,Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT

Biến dòng đo lường KBJ-10 600/5A

Biến dòng đo lường KBJ-10 600/5A

Biến dòng đo lường MCT 600/5A CL.1 15VA Ø100 Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%,Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT
Biến dòng đo lường KBJ-10 500/5A

Biến dòng đo lường KBJ-10 500/5A

Biến dòng đo lường MCT 500/5A CL.1 15VA Ø100 Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%,Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT
Biến dòng đo lường KBJ-10 450/5A

Biến dòng đo lường KBJ-10 450/5A

Biến dòng đo lường MCT 450/5A CL1 15VA Ø100 Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%,Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT
Biến dòng đo lường KBJ-10 400/5A

Biến dòng đo lường KBJ-10 400/5A

Biến dòng đo lường MCT 400/5A CL1 15VA Ø100 Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%,Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT
Biến dòng đo lường KBJ-10 300/5A

Biến dòng đo lường KBJ-10 300/5A

Biến dòng đo lường MCT 300/5A CL1 15VA Ø100 Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%,Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT
Biến dòng bảo vệ KBJ-04R 500/5A

Biến dòng bảo vệ KBJ-04R 500/5A

Biến dòng bảo vệ PCT 500/5A CL.5P10 5VA Ø40 Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ

Biến dòng bảo vệ KBJ-04R 400/5A

Biến dòng bảo vệ KBJ-04R 400/5A

Biến dòng bảo vệ PCT 400/5A CL.5P10 5VA Ø40 Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ

Biến dòng bảo vệ KBJ-04R 250/5A

Biến dòng bảo vệ KBJ-04R 250/5A

Biến dòng bảo vệ PCT 250/5A CL.5P10 2.5VA Ø40 Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ

Biến dòng bảo vệ KBJ-04R 200/5A

Biến dòng bảo vệ KBJ-04R 200/5A

Biến dòng bảo vệ PCT 200/5A CL.5P10 2.5VA Ø40 Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ

Biến dòng bảo vệ KBJ-06R 3000/5A

Biến dòng bảo vệ KBJ-06R 3000/5A

Biến dòng bảo vệ PCT 3000/5A CL.5P10 15VA Ø60 Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ

Biến dòng bảo vệ KBJ-06R 2500/5A

Biến dòng bảo vệ KBJ-06R 2500/5A

Biến dòng bảo vệ PCT 2500/5A CL.5P10 15VA Ø60 Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ

Biến dòng bảo vệ KBJ-06R 2000/5A

Biến dòng bảo vệ KBJ-06R 2000/5A

Biến dòng bảo vệ PCT 2000/5A CL.5P10 15VA Ø60 Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ

Biến dòng bảo vệ KBJ-06R 1600/5A

Biến dòng bảo vệ KBJ-06R 1600/5A

Biến dòng bảo vệ PCT 1600/5A CL.5P10 15VA Ø60 Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ

Biến dòng bảo vệ KBJ-06R 1500/5A

Biến dòng bảo vệ KBJ-06R 1500/5A

Biến dòng bảo vệ PCT 1500/5A CL.5P10 15VA Ø60 Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ

Biến dòng bảo vệ KBJ-06R 1000/5A

Biến dòng bảo vệ KBJ-06R 1000/5A

Biến dòng bảo vệ PCT 1000/5A CL.5P10 5VA Ø60 Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ

Top

 0903570272 - 0902254598