ĐIỆN TRỞ SHUNT

KBY-5-4000A/50mV-Điện trở SHUNT 4000A/50mV

KBY-5-4000A/50mV-Điện trở SHUNT 4000A/50mV

Điện trở SHUNT 4000A/50mV Mã sản phẩm: KBY-5-4000A/50mV Thương hiệu: LIGHTSTAR

KBY-5-3000A/50mV-Điện trở SHUNT 3000A/50mV

KBY-5-3000A/50mV-Điện trở SHUNT 3000A/50mV

Điện trở SHUNT 3000A/50mV Mã sản phẩm: KBY-5-3000A/50mV Thương hiệu: LIGHTSTAR

KBY-5-2500A/50mV-Điện trở SHUNT 2500A/50mV

KBY-5-2500A/50mV-Điện trở SHUNT 2500A/50mV

Điện trở SHUNT 2500A/50mV Mã sản phẩm: KBY-5-2500A/50mV Thương hiệu: LIGHTSTAR

KBY-5-2000A/50mV-Điện trở SHUNT 2000A/50mV

KBY-5-2000A/50mV-Điện trở SHUNT 2000A/50mV

Điện trở SHUNT 2000A/50mV Mã sản phẩm: KBY-5-2000A/50mV Thương hiệu: LIGHTSTAR

KBY-4-1500A/50mV-Điện trở SHUNT 1500A/50mV

KBY-4-1500A/50mV-Điện trở SHUNT 1500A/50mV

Điện trở SHUNT 1500A/50mV Mã sản phẩm: KBY-4-1500A/50mV Thương hiệu: LIGHTSTAR

KBY-4-1200A/50mV-Điện trở SHUNT 1200A/50mV

KBY-4-1200A/50mV-Điện trở SHUNT 1200A/50mV

Điện trở SHUNT 1200A/50mV Mã sản phẩm: KBY-4-1200A/50mV Thương hiệu: LIGHTSTAR

KBY-4-1000A/50mV-Điện trở SHUNT 1000A/50mV

KBY-4-1000A/50mV-Điện trở SHUNT 1000A/50mV

Điện trở SHUNT 1000A/50mV Mã sản phẩm: KBY-4-1000A/50mV Thương hiệu: LIGHTSTAR

KBY-4-800A/50mV-Điện trở SHUNT 800A/50mV

KBY-4-800A/50mV-Điện trở SHUNT 800A/50mV

Điện trở SHUNT 800A/50mV Mã sản phẩm: KBY-4-800A/50mV Thương hiệu: LIGHTSTAR

KBY-4-750A/50mV-Điện trở SHUNT 750A/50mV

KBY-4-750A/50mV-Điện trở SHUNT 750A/50mV

Điện trở SHUNT 750A/50mV Mã sản phẩm: KBY-4-750A/50mV Thương hiệu: LIGHTSTAR

KBY-4-600A/50mV-Điện trở SHUNT 600A/50mV

KBY-4-600A/50mV-Điện trở SHUNT 600A/50mV

Điện trở SHUNT 600A/50mV Mã sản phẩm: KBY-4-600A/50mV Thương hiệu: LIGHTSTAR

KBY-4-500A/50mV-Điện trở SHUNT 500A/50mV

KBY-4-500A/50mV-Điện trở SHUNT 500A/50mV

Điện trở SHUNT 500A/50mV Mã sản phẩm: KBY-4-500A/50mV Thương hiệu: LIGHTSTAR

KBY-4-400A/50mV-Điện trở SHUNT 400A/50mV

KBY-4-400A/50mV-Điện trở SHUNT 400A/50mV

Điện trở SHUNT 400A/50mV Mã sản phẩm: KBY-4-400A/50mV Thương hiệu: LIGHTSTAR

KBY-3-300A/50mV-Điện trở SHUNT 300A/50mV

KBY-3-300A/50mV-Điện trở SHUNT 300A/50mV

Điện trở SHUNT 300A/50mV Mã sản phẩm: KBY-3-300A/50mV Thương hiệu: LIGHTSTAR

KBY-2-150A/50mV-Điện trở SHUNT 150A/50mV

KBY-2-150A/50mV-Điện trở SHUNT 150A/50mV

Điện trở SHUNT 150A/50mV Mã sản phẩm: KBY-2-150A/50mV Thương hiệu: LIGHTSTAR

KBY-2-120A/50mV-Điện trở SHUNT 120A/50mV

KBY-2-120A/50mV-Điện trở SHUNT 120A/50mV

Điện trở SHUNT 120A/50mV Mã sản phẩm: KBY-2-120A/50mV Thương hiệu: LIGHTSTAR

KBY-3-250A/50mV-Điện trở SHUNT 250A/50mV

KBY-3-250A/50mV-Điện trở SHUNT 250A/50mV

Điện trở SHUNT 250A/50mV Mã sản phẩm: KBY-3-250A/50mV Thương hiệu: LIGHTSTAR

KBY-3-200A/50mV-Điện trở SHUNT 200A/50mV

KBY-3-200A/50mV-Điện trở SHUNT 200A/50mV

Điện trở SHUNT 200A/50mV Mã sản phẩm: KBY-3-200A/50mV Thương hiệu: LIGHTSTAR

KBY-2-100A/50mV-Điện trở SHUNT 100A/50mV

KBY-2-100A/50mV-Điện trở SHUNT 100A/50mV

Điện trở SHUNT 100A/50mV Mã sản phẩm: KBY-2-100A/50mV Thương hiệu: LIGHTSTAR

KBY-2-75A/50mV-Điện trở SHUNT 75A/50mV

KBY-2-75A/50mV-Điện trở SHUNT 75A/50mV

Điện trở SHUNT 75A/50mV Mã sản phẩm: KBY-2-75A/50mV Thương hiệu: LIGHTSTAR

KBY-2-60A/50mV-Điện trở SHUNT 60A/50mV

KBY-2-60A/50mV-Điện trở SHUNT 60A/50mV

Điện trở SHUNT 60A/50mV Mã sản phẩm: KBY-2-60A/50mV Thương hiệu: LIGHTSTAR

KBY-1-50A/50mV-Điện trở SHUNT 50A/50mV

KBY-1-50A/50mV-Điện trở SHUNT 50A/50mV

Điện trở SHUNT 50A/50mV Mã sản phẩm: KBY-1-50A/50mV Thương hiệu: LIGHTSTAR

KBY-1-30A/50mV-Điện trở SHUNT 30A/50mV

KBY-1-30A/50mV-Điện trở SHUNT 30A/50mV

Điện trở SHUNT 30A/50mV Mã sản phẩm: KBY-1-30A/50mV Thương hiệu: LIGHTSTAR

KBY-1-20A/50mV-Điện trở SHUNT 20A/50mV

KBY-1-20A/50mV-Điện trở SHUNT 20A/50mV

Điện trở SHUNT 20A/50mV Mã sản phẩm: KBY-1-20A/50mV Thương hiệu: LIGHTSTAR

KBY-1-10A/50mV-Điện trở SHUNT 10A/50mV

KBY-1-10A/50mV-Điện trở SHUNT 10A/50mV

Điện trở SHUNT 10A/50mV Mã sản phẩm: KBY-1-10A/50mV Thương hiệu: LIGHTSTAR

KBY-1-1A/50mV-Điện trở SHUNT 1A/50mV

KBY-1-1A/50mV-Điện trở SHUNT 1A/50mV

Điện trở SHUNT 1A/50mV Mã sản phẩm: KBY-1-1A/50mV Thương hiệu: LIGHTSTAR

Top

 0903570272 - 0902254598