BIẾN DÒNG KBJ-06

Biến dòng bảo vệ KBJ-06R 3000/5A

Biến dòng bảo vệ KBJ-06R 3000/5A

Biến dòng bảo vệ PCT 3000/5A CL.5P10 15VA Ø60 Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ

Biến dòng bảo vệ KBJ-06R 1500/5A

Biến dòng bảo vệ KBJ-06R 1500/5A

Biến dòng bảo vệ PCT 1500/5A CL.5P10 15VA Ø60 Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ

Biến dòng bảo vệ KBJ-06R 1200/5A

Biến dòng bảo vệ KBJ-06R 1200/5A

Biến dòng bảo vệ PCT 1200/5A CL.5P10 15VA Ø60 Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ

Biến dòng bảo vệ KBJ-06R 600/5A

Biến dòng bảo vệ KBJ-06R 600/5A

Biến dòng bảo vệ PCT 600/5A CL.5P10 5VA Ø60 Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ

Biến dòng đo lường KBJ-06 3000/5A

Biến dòng đo lường KBJ-06 3000/5A

Biến dòng đo lường MCT 3000/5A CL.1 40VA Ø60 Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ
Biến dòng đo lường KBJ-06 2500/5A

Biến dòng đo lường KBJ-06 2500/5A

Biến dòng đo lường MCT 2500/5A CL.1 40VA Ø60 Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ
Biến dòng đo lường KBJ-06 2000/5A

Biến dòng đo lường KBJ-06 2000/5A

Biến dòng đo lường MCT 2000/5A CL.1 40VA Ø60 Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ
Biến dòng đo lường KBJ-06 1500/5A

Biến dòng đo lường KBJ-06 1500/5A

Biến dòng đo lường MCT 1500/5A CL.1 40VA Ø60 Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ
Biến dòng đo lường KBJ-06 1200/5A

Biến dòng đo lường KBJ-06 1200/5A

Biến dòng đo lường MCT 1200/5A CL.1 40VA Ø60 Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ

Biến dòng đo lường KBJ-06 1000/5A

Biến dòng đo lường KBJ-06 1000/5A

Biến dòng đo lường MCT 1000/5A CL.1 40VA Ø60 Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ

Biến dòng đo lường KBJ-06 800/5A

Biến dòng đo lường KBJ-06 800/5A

Biến dòng đo lường MCT 800/5A CL.1 40VA Ø60 Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ
Biến dòng đo lường KBJ-06 600/5A

Biến dòng đo lường KBJ-06 600/5A

Biến dòng đo lường MCT 600/5A CL1 40VA Ø60 Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ
Biến dòng đo lường KBJ-06 500/5A

Biến dòng đo lường KBJ-06 500/5A

Biến dòng đo lường MCT 500/5A CL.1 40VA Ø60 Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ

Biến dòng đo lường KBJ-06 400/5A

Biến dòng đo lường KBJ-06 400/5A

Biến dòng đo lường MCT 400/5A CL.1 15VA Ø60 Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ
Biến dòng đo lường KBJ-06 200/5A

Biến dòng đo lường KBJ-06 200/5A

Biến dòng đo lường MCT 200/5A CL1 5VA Ø60 Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ

Top

 0903570272 - 0902254598