BIẾN DÒNG KBJ-03

Biến dòng đo lường KBJ-03 250/5A

Biến dòng đo lường KBJ-03 250/5A

Biến dòng đo lường MCT 250/5A CL1 15VA Ø30 Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ

Biến dòng bảo vệ KBJ-03R 600/5A

Biến dòng bảo vệ KBJ-03R 600/5A

Biến dòng bảo vệ PCT 600/5A CL.5P10 5VA Ø30 Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%,Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT

Biến dòng bảo vệ KBJ-03R 500/5A

Biến dòng bảo vệ KBJ-03R 500/5A

Biến dòng bảo vệ PCT 500/5A CL.5P10 5VA Ø30 Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%,Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT

Biến dòng bảo vệ KBJ-03RR 400/5A

Biến dòng bảo vệ KBJ-03RR 400/5A

Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%,Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT

Biến dòng bảo vệ KBJ-03R 350/5A

Biến dòng bảo vệ KBJ-03R 350/5A

Biến dòng bảo vệ PCT 350/5A CL.5P10 2.5VA Ø30 Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%,Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT

Biến dòng bảo vệ KBJ-03R 250/5A

Biến dòng bảo vệ KBJ-03R 250/5A

Biến dòng bảo vệ PCT 250/5A CL.5P10 2.5VA Ø30 Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%,Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT

Biến dòng đo lường KBJ-03 450/5A

Biến dòng đo lường KBJ-03 450/5A

Biến dòng đo lường MCT 450/5A CL.1 15VA Ø30 Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%,Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT

Biến dòng đo lường KBJ-03 400/5A

Biến dòng đo lường KBJ-03 400/5A

Biến dòng đo lường MCT 400/5A CL.1 15VA Ø30 Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%,Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT

Biến dòng đo lường KBJ-03 300/5A

Biến dòng đo lường KBJ-03 300/5A

Biến dòng đo lường MCT 300/5A CL.1 15VA Ø30 Xuất xứ: Korea , Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT 10%
Biến dòng đo lường KBJ-03 200/5A

Biến dòng đo lường KBJ-03 200/5A

Biến dòng đo lường MCT 200/5A CL1 15VA Ø30 Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ

Biến dòng đo lường KBJ-03 150/5A

Biến dòng đo lường KBJ-03 150/5A

Biến dòng đo lường MCT 150/5A CL1 5VA Ø30 Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ

Biến dòng đo lường KBJ-03 100/5A

Biến dòng đo lường KBJ-03 100/5A

Biến dòng đo lường MCT 100/5A CL.1 5VA Ø30 Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ

Top

 0903570272 - 0902254598