BIẾN DÒNG 1 PHA VUÔNG-KBM

Biến dòng đo lường KBM-13(Tỷ số biến dòng: 4000/5A)

Biến dòng đo lường KBM-13(Tỷ số biến dòng: 4000/5A)

Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ

Biến dòng đo lường KBM-34 (Tỷ số biến dòng:100/5A; 150/5A, 200/5A, 400/5A)

Biến dòng đo lường KBM-34 (Tỷ số biến dòng:100/5A; 150/5A, 200/5A, 400/5A)

Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ

Biến dòng đo lường KBM-32 (Tỷ số biến dòng:75/5A; 120/5A; 150/5A, 200/5A, 250/5A)

Biến dòng đo lường KBM-32 (Tỷ số biến dòng:75/5A; 120/5A; 150/5A, 200/5A, 250/5A)

Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ

Biến dòng bảo vệ KBM-18R (Tỷ só biến dòng sau:3000/5A; 4000/5A; 5000/5A)

Biến dòng bảo vệ KBM-18R (Tỷ só biến dòng sau:3000/5A; 4000/5A; 5000/5A)

Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ

Biến dòng bảo vệ KBM-18R(Tỷ số biến dòng sau: 1500/5A; 1600/5A;.....2500/5A)

Biến dòng bảo vệ KBM-18R(Tỷ số biến dòng sau: 1500/5A; 1600/5A;.....2500/5A)

Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ

Biến dòng bảo vệ KBM-14R (Tỷ số biến dòng sau: 1000/5A; 1200/5A; ....2500/5A))

Biến dòng bảo vệ KBM-14R (Tỷ số biến dòng sau: 1000/5A; 1200/5A; ....2500/5A))

Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ

Biến dòng bảo vệ KBM-12R (Tỷ số biến dòng sau: 1200/5A; 1500/5A; .....3000/5A)

Biến dòng bảo vệ KBM-12R (Tỷ số biến dòng sau: 1200/5A; 1500/5A; .....3000/5A)

Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ

Biến dòng bảo vệ KBM-10R( Tỷ số biến dòng sau: 2500/5A; 3000/5A; 4000/5A)

Biến dòng bảo vệ KBM-10R( Tỷ số biến dòng sau: 2500/5A; 3000/5A; 4000/5A)

Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ

Biến dòng bảo vệ KBM-10R (Tỷ số biến dòng sau: 3000/5A; 4000/5A)

Biến dòng bảo vệ KBM-10R (Tỷ số biến dòng sau: 3000/5A; 4000/5A)

Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ

Biến dòng bảo vệ KBM-10R(Tỷ số biến dòng sau:1000/5A;1200/5A;......2000/5A).

Biến dòng bảo vệ KBM-10R(Tỷ số biến dòng sau:1000/5A;1200/5A;......2000/5A).

Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ

Biến dòng bảo vệ KBM-10R (Tỷ số biến dòng sau: 350/5A; 400/5A; .....600/5A)

Biến dòng bảo vệ KBM-10R (Tỷ số biến dòng sau: 350/5A; 400/5A; .....600/5A)

Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ

Biến dòng bảo vệ KBM-08R (Tỷ số biến dòng sau:1000/5A;1200/5A; 1500/5A; 1600/5)

Biến dòng bảo vệ KBM-08R (Tỷ số biến dòng sau:1000/5A;1200/5A; 1500/5A; 1600/5)

Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ

Biến dòng bảo vệ KBM-08R (Tỷ số biến dòng:400/5A; 450/5A; 500/5A)

Biến dòng bảo vệ KBM-08R (Tỷ số biến dòng:400/5A; 450/5A; 500/5A)

Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ

Biến dòng bảo vệ KBM-05R(Tỷ số biến dòng sau 400/5A; 450/5A; 500/5A; 600/5A)

Biến dòng bảo vệ KBM-05R(Tỷ số biến dòng sau 400/5A; 450/5A; 500/5A; 600/5A)

Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ

Biến dòng bảo vệ KBM-03R (Tỷ số 400/5A; 450/5A; 500/5A; 600/5A)

Biến dòng bảo vệ KBM-03R (Tỷ số 400/5A; 450/5A; 500/5A; 600/5A)

Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ

Biến dòng bảo vệ KBM-25R (Tỷ số biến dòng 350/5A; 400/5A)

Biến dòng bảo vệ KBM-25R (Tỷ số biến dòng 350/5A; 400/5A)

Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ

Biến dòng đo lường KBM-21 (Tỷ số biến dòng 1000/5A; 1200/5A;....8000/5A)

Biến dòng đo lường KBM-21 (Tỷ số biến dòng 1000/5A; 1200/5A;....8000/5A)

Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ

Biến dòng đo lường KBM-21 (Tỷ số biến dòng 500/5A; 600/5A; 750/5A; 800/5A)

Biến dòng đo lường KBM-21 (Tỷ số biến dòng 500/5A; 600/5A; 750/5A; 800/5A)

Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ

Biến dòng đo lường KBM-18 (Tỷ số biến dòng 1000/5A; 1200/5A;....6000/5A)

Biến dòng đo lường KBM-18 (Tỷ số biến dòng 1000/5A; 1200/5A;....6000/5A)

Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ

Biến dòng đo lường KBM-18 (Tỷ số biến dòng :500/5A; 600/5A; 750/5A; 800/5A)

Biến dòng đo lường KBM-18 (Tỷ số biến dòng :500/5A; 600/5A; 750/5A; 800/5A)

Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ

Biến dòng đo lường KBM-14(Tỷ số biến dòng:600/5A;1000/5A; 1200/5A;....6000/5A)

Biến dòng đo lường KBM-14(Tỷ số biến dòng:600/5A;1000/5A; 1200/5A;....6000/5A)

Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ

Biến dòng đo lường KBM-14 (Tỷ số biến dòng sau 400/5A; 450/5A; 500/5A)

Biến dòng đo lường KBM-14 (Tỷ số biến dòng sau 400/5A; 450/5A; 500/5A)

Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ

Biến dòng đo lường KBM-12 (Tỷ số biến dòng sau 800/5A;1000/5A;1200/5A;....3000/A)

Biến dòng đo lường KBM-12 (Tỷ số biến dòng sau 800/5A;1000/5A;1200/5A;....3000/A)

Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ

Biến dòng đo lường KBM-12 (Tỷ số biến dòng sau 500/5A; 600/5A; 750/5A)

Biến dòng đo lường KBM-12 (Tỷ số biến dòng sau 500/5A; 600/5A; 750/5A)

Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ

Biến dòng đo lường KBM-12 (Tỷ số biến dòng 300/5A;350/5A; 400/5A)

Biến dòng đo lường KBM-12 (Tỷ số biến dòng 300/5A;350/5A; 400/5A)

Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ

Biến dòng đo lường KBM-10( Tỷ số biến dòng :600/5A;750/5A;800/5A;1000/5A;...3200/5A)

Biến dòng đo lường KBM-10( Tỷ số biến dòng :600/5A;750/5A;800/5A;1000/5A;...3200/5A)

Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ
Biến dòng đo lường KBM-10( Tỷ số biến dòng :600/5A;750/5A;800/5A;1000/5A;...3200/5A)

Biến dòng đo lường KBM-10( Tỷ số biến dòng :600/5A;750/5A;800/5A;1000/5A;...3200/5A)

Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ

Biến dòng đo lường KBM-10(Tỷ số biến dòng 400/5A; 450/5A; 500/5A)

Biến dòng đo lường KBM-10(Tỷ số biến dòng 400/5A; 450/5A; 500/5A)

Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ

Biến dòng đo lường KBM-10 ( Tỷ số biến dòng 200/5A; 250/5A; 300/5A)

Biến dòng đo lường KBM-10 ( Tỷ số biến dòng 200/5A; 250/5A; 300/5A)

Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ

Biến dòng đo lường KBM-08 (Tỷ số biến dòng: 500/5A;600/5A;750/5A;;.....2000/5A))

Biến dòng đo lường KBM-08 (Tỷ số biến dòng: 500/5A;600/5A;750/5A;;.....2000/5A))

Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ

Biến dòng đo lường KBM-08-1-15VA (Tỷ số biến dòng 300/5A; 350/5A; 400/5A)

Biến dòng đo lường KBM-08-1-15VA (Tỷ số biến dòng 300/5A; 350/5A; 400/5A)

Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ

Biến dòng đo lường KBM-08 (Tỷ số biến dòng 100/5A; 120/5A; 150/5A; 200/5A)

Biến dòng đo lường KBM-08 (Tỷ số biến dòng 100/5A; 120/5A; 150/5A; 200/5A)

Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ

Biến dòng đo lường KBM-05 (Tỷ số biến dòng 1000/5A; 1200/5A; 1500/5A; 1600/5A; 2000/5A)

Biến dòng đo lường KBM-05 (Tỷ số biến dòng 1000/5A; 1200/5A; 1500/5A; 1600/5A; 2000/5A)

Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ

Biến dòng đo lường KBM-05 (Tỷ số biến dòng 400/5A; 450/5A; 500/5A; 600/5A)

Biến dòng đo lường KBM-05 (Tỷ số biến dòng 400/5A; 450/5A; 500/5A; 600/5A)

Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ

Biến dòng đo lường KBM-05 (Tỷ số biến dòng 200/5A; 250/5A; 300/5A)

Biến dòng đo lường KBM-05 (Tỷ số biến dòng 200/5A; 250/5A; 300/5A)

Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ

Top

 0903570272 - 0902254598