BIẾN DÒNG KBJ-23

Biến dòng đo lường KBJ-23 300/5A Call

Biến dòng đo lường KBJ-23 300/5A

Biến dòng đo lường MCT 300/5A CL.1 15VA Ø23 Xuất xứ: Korea , Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT 10%

Vui lòng gọi
Biến dòng đo lường KBJ-23 250/5A Call

Biến dòng đo lường KBJ-23 250/5A

Biến dòng đo lường MCT 250/5A CL.1 15VA Ø23 Xuất xứ: Korea , Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT 10%

Vui lòng gọi
Biến dòng đo lường KBJ-23 200/5A Call

Biến dòng đo lường KBJ-23 200/5A

Biến dòng đo lường MCT 200/5A CL1 5VA Ø23 Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT 10%

Vui lòng gọi
Biến dòng đo lường KBJ-23 150/5A Call

Biến dòng đo lường KBJ-23 150/5A

Biến dòng đo lường MCT 150/5A CL1 5VA Ø23 Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT 10%

Vui lòng gọi
Biến dòng đo lường KBJ-23 120/5A Call

Biến dòng đo lường KBJ-23 120/5A

Biến dòng đo lường MCT 120/5A CL1 5VA Ø23 Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT 10%

Vui lòng gọi
Biến dòng đo lường KBJ-23 100/5A Call

Biến dòng đo lường KBJ-23 100/5A

Biến dòng đo lường MCT 100/5A CL1 5VA Ø23 Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT 10%

Vui lòng gọi
Biến dòng đo lường KBJ-23 60/5A Call

Biến dòng đo lường KBJ-23 60/5A

Biến dòng đo lường MCT 60/5A CL3 5VA Ø23 Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT 10%

Vui lòng gọi
Biến dòng đo lường KBJ-23 75/5A Call

Biến dòng đo lường KBJ-23 75/5A

Biến dòng đo lường MCT 75/5A CL3 5VA Ø23 Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT 10%

Vui lòng gọi
Biến dòng đo lường KBJ-23 40/5A Call

Biến dòng đo lường KBJ-23 40/5A

Biến dòng đo lường MCT 40/5A CL3 2.5VA Ø23 Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT 10%

Vui lòng gọi
Biến dòng đo lường KBJ-23 50/5A Call

Biến dòng đo lường KBJ-23 50/5A

Biến dòng đo lường MCT 50/5A CL3 5VA Ø23 Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT 10%

Vui lòng gọi

Top

 0903570272